הגשת תביעה ייצוגית

מה שצריך לדעת על הגשת תביעה ייצוגית

מהי תובענה ייצוגית (או תביעה ייצוגית)?

תובענה ייצוגית, או תביעה ייצוגית, היא הליך משפטי ייחודי המאפשר לתת סעד לקבוצה של אנשים שתובעת את נזקיה במשותף. התובענה הייצוגית נועדה בעיקר למצבים בהם תאגיד גדול או רשות ציבורית פוגעים בציבור רחב של אנשים. אמנם, הנזק שנגרם לכל פרט לא בהכרח מצדיק הגשת תביעה פרטנית על ידו, אולם סך הנזק המצטבר לציבור הנפגעים,מצדיק את ניהול ההליך הייצוגי.

הליך התביעה הייצוגית מוסדר על ידי מספר הוראות חוק מרכזיות, בהן חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, ו- תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 שהוצאו מכוחו, הקובעות מי רשאי להגיש תובענה ייצוגית ובשם מי, וכן מגדירות את התנאים והדרישות להגשתה וניהולה של תובענה ייצוגית.

 

מהן מטרות מנגנון התביעה הייצוגית?

התובענה הייצוגית מאפשרת לאחד את האינטרס של כלל הנפגעים ויוצרת תמריץ להגשתה באופן שמסייע לצמצם את פערי הכוחות המובנים בין "האזרח הקטן" לבין התאגידים הגדולים ורשויות השלטון. בפרט, מאפשר כלי התובענה הייצוגית לקדם מטרות ציבוריות וחברתיות, להגביר את אכיפת הדין על ידי "האזרח הקטן" ולהרתיע מפני הפרתו בעתיד.
הגשת תביעה ייצוגית במקרים המתאימים לכך וניהולה הנכון לטובת ציבור חברי הקבוצה, הינה שליחות ציבורית, הן של התובע המייצג הפועל בשם הקבוצה, והן של באי כוח הקבוצה.

תביעות ייצוגיות הן הזדמנות נפלאה מבחינה חברתית לייעל את השימוש במשאבי המערכת לקבלת מקסימום של תפוקה, תרומה ותועלת מהם. על אלה ניתן למנות מקרים של עוולות, פגיעה, ניצול, הולכת שולל, הטעיה, הפרת חוזים, עשיית עושר ולא במשפט, ונזקים נוספים שנגרמו מתוך רשימה סגורה של מקרים. את רשימת המקרים הסגורה שנכללת במצבים שמתירים הגשת תביעה ייצוגית קובעת התוספת לחוק תובענות ייצוגיות. ניתן להגיש תביעות ייצוגיות בקשר עם עילות בתחומים שונים ומגוונים – הגנת הצרכן, ביטוח, בנקאות, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הגנת הסביבה, דיני עבודה, נגישות, תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין ועוד.

הגשת תביעה ייצוגית

מתי וכיצד ניתן להגיש תביעה ייצוגית?

ככל שקבוצה של אנשים נפגעה באופן דומה מאותם הפוגעים שנהגו שלא כדין, ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגיות. בשונה מתביעות רגילות שלא דורשות אישור מקדים, אלא מוגשות ונידונות ישר לגופן בבית המשפט, הליכי תביעות ייצוגיות נדרשות לעמוד תחילה בהליך אישור שניתן על ידי בית המשפט. הליך האישור בוחן את עובדות התיק ואת העילות המשפטיות באופן לכאורי, כאשר אם בית המשפט מגיע למסקנה שישנה אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת הקבוצה הוא מכיר בה כייצוגית ונותן לעוה"ד של התובע המקורי מעין "ייפוי כוח" לייצג את כל קבוצת האנשים שנפגעה מההתנהלות של הנתבע.

למרות שמדובר בתהליך מורכב וארוך, הוא הליך מיטיב ואופטימלי המאפשר אכיפה פרטית, שכן במקרים המתאימים, בהם קיים כשל שוק מהותי שלא טופל על ידי הרגולטור, מאפשרת התובענה הייצוגית לא רק לעשות חסד עם קבוצת הנפגעים, אלא למנוע נזק גם מנפגעים פוטנציאליים נוספים ולהביא להסדרה עתידית ושינוי בהתנהלות הנתבעים שפעלו כאמור בניגוד לדין,לקראת עולם קצת יותר טוב.

 

 

מי רשאי להגיש תובענה ייצוגית ובשם מי?

רשאי להגיש תביעה ייצוגית כל אדם שיש לו עילה אישית המנויה באחד מן הפריטים בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות או שמופיעה בהוראת חוק אחרת, ובלבד שהשאלות העולות מתביעתו הן משותפות לקבוצת בני אדם. כמו כן, רשויות ציבוריות שפורטו בחוק, וארגונים כהגדרתם בחוק, רשאים גם הם להגיש תביעה ייצוגית.
התוספת השנייה לחוק מגדירה עילות רבות ומגוונות בגינן יכולה להיות מוגשת תובענה ייצוגיות, בהן–צרכנות, ביטוח, בנקאות, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, איכות הסביבה, דיני עבודה, נגישות ועוד.

חשוב לדעת, כי המבקש להגיש תובענה ייצוגית צריך להראות, בין היתר, כי קיימת קבוצה של נפגעים שגודלה מצדיק להגיש תובענה ייצוגית. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן להגיש תובענה ייצוגית גם אם מדובר בקבוצה קטנה יחסית או שמתעורר קושי לאתר את חברי הקבוצה.

עוד חשוב לדעת, כי קיימים מקרים בעלי שונות רבה בין חברי הקבוצה בקשר לעילת התביעה. שונות זו עלולה להוליך למסקנה כי העניין אינו מתאים להתברר בדרך של תובענה ייצוגית. אולם, ככל שהשונות בין חברי הקבוצה נוגעת לגובה הפיצוי שהם עתידים להשיג אם התביעה תתקבל,ניתן לתת לכך מענה באמצעות מנגנונים שונים שנקבעו בחוק על מנת שהדבר לא יכשיל את בירור התובענה הייצוגית.

 

 

התנאים והדרישות להגשתה וניהולה של תביעה ייצוגית

חוק תובענות ייצוגיות ופסיקת בתי המשפט קובעים מספר תנאים מרכזיים לצורך ההתאמה של תביעה להתברר כתובענה ייצוגית, דהיינו – לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית כדלקמן:
1. לתובע יש עילת תביעה אישית באחד מהעניינים המנויים בתוספת השנייה לחוק;

2. קיימת קבוצה שגודלה מצדיק הגשתה של תובענה ייצוגית;

3. התובענה הייצוגית מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או של משפט המשותפות לכל חברי הקבוצה;

4. ישנה אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה;

5. תביעה ייצוגיות היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת;

6. יש יסוד סביר להניח שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג בדרך הולמת ובתום לב.
בשלב המקדמי של הליך התובענה הייצוגית, דישהמבקש יוכיח את התקיימות התנאים לעיל רק באופן לכאורי, על מנת לשכנע כי התביעה מתאימה להתברר כתביעה ייצוגית, וכי קיים סיכוי סביר שבמהלך המשפט יוכיח התובע הייצוגי את כל התנאים הדרושים לשם קבלת התביעה הייצוגית.
אם חלק מעילת התביעה שבגינה מוגשת התובענה הייצוגית היא נזק, מספיק שהתובע יראה בשלב המקדמי שנגרם לו נזק לכאורה, ואין צורך להוכיח את היקפו המדויק של הנזק, אשר עתיד להתברר בשלב מתקדם יותר של ההליך.

 

 

עורכי דין לייצוג בתביעות ייצוגיות

ייעוץ עם עורך דין ברמה מעמיקה שבוחנת את התיק הוא הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות כדי לקדם הצלחה וגם כדי להיערך למה שדרוש להצלחה.

אנו משרד בוטיק שמתמחה בתחום הליטיגציה האזרחית – המסחרית ותובענות ייצוגיות ונגזרות. למעלה מעשור רצוף שמשרדנו מדורג בדירוגים הגבוהים ביותר בתחומי התובענות הייצוגיות והליטיגציה האזרחית-מסחרית על ידי חברות הדירוג BDI ו- B&D. על צוות המשרד נמנים עורכי דין מיומנים מהשורה הראשונה, כולם עם השכלה אקדמית נרחבת וניסיון מעשי עשיר, בוגרי המוסדות המובילים בישראל להשכלה.

כך למשל, משרדנו ניהל ומנהל הליכים של תובענות ייצוגיות במגוון של תחומים, כמו למשל:
– תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח המובילות בקשר עם אי תשלום ריבית בעת תשלום תגמולי הביטוח בכל פוליסות הביטוח המשווקות על ידן.

– תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח המובילות בקשר עם העדר יידוע על זכותם של מבוטחים בביטוחי רכב לעדכן חציית מדרגת גיל ו/או וותק נהיגה תוך השבה של חלק מן הפרמיה.

– תביעה ייצוגית נגד חברת חשמל בקשר עם חיוב לקוחות באמצעות חשבונות החשמל בכספים שמימנו חריגות שכר ופנסיה של עובדי וגמלאי החברה.

– תביעה ייצוגית נגד חברות רותם אמפרט ופריקלאס, בקשר עם הפגיעה באיכות הסביבה בשל זיהום חמור של אקוויפר חבורת יהודה ומעיין עין בוקק באזור ים המלח.

– תביעה ייצוגית צרכנית נגד חברות בתעשיית הרכב (צ'מפיון מוטורס ופולקסוואגן) בקשר עם תקלה בשרשרת התזמון של מנועי הרכב של קונצרן פולקסוואגן (שכולל את פולקסוואגן, אאודי, סקודה וסיאט).

– תובענה ייצוגית נגד קונצרן פולקסוואגן וצ'מפיון מוטורס בקשר עם הפרשייה העולמית של זיוף נתוני פליטת המזהמים ברכבי דיזל של פולקסוואגן, אאודי, סקודה וסיאט, הידועה בשם "דיזלגייט"– הן בגין הפגיעה הצרכנית והן בגין הפגיעה באיכות הסביבה.

– תביעה ייצוגית צרכנית נגד קבוצת יוניברסל מוטורס וחברת ג'נרל מוטורס בקשר עם פגם בדוושת המצמד ("קלאץ'") המותקנת ברכבי שברולט ספארק.

– תביעה ייצוגית צרכנית נגד קבוצת כלמוביל וחברת מיצובישי בקשר עם בעיית חלודה (קורוזיה) סדרתית הנוצרת באיזור גומיית האיטום של חלון הגג ברכבי מיצובישי פאג'רו וגורמת לפגיעה באיטום של חלון הגג.

– תובענה ייצוגית נגד טויוטה בקשר עם התנתקות גלגלים קדמיים בעת הנסיעה ברכבי טויוטה לאנד קרוזר פראדו.

– תביעה ייצוגית צרכנית נגד חברת גט טקסי בקשר עם הפרה חובתה ליידע ולאפשר למשתמשי האפליקציה לבצע את הנסיעה במונית על פי מחיר המחירון של משרד התחבורה לנסיעות בין-עירוניות.

– תביעה ייצוגית צרכנית נגד חברות תקשורת סלולרית (פרטנר, סלקום ופלאפון) בקשר עם חיוב לקוחות חברות הסלולר בגין שירותי תוכן שלא ביקשו לצרוך, ללא קבלת הסכמתם ותוך שימוש בהוראת הקבע שנמסרה לחברות הסלולר.

– תביעה ייצוגית בעילה של הפרת דיני ההגבלים העסקיים נגד מאפיות ברמן, אנג'ל ודוידוביץ' בקשר עם קרטל המאפיות ובקשר עם הנזקים שנגרמו לציבור בשל ההסדר הכובל.

– תביעה ייצוגית נגד בנקים בקשר עם ניכוי מס בעת שהם מבקשים לבצע עסקאות בניירות ערך.

– תובענה ייצוגית נגד שלוש חברות האשראי (ישראכרט, לאומי קארד-מקס וכ.א.ל.) בקשר עם אי נקיטה בפעולות הנדרשות למניעת עושק הקשישים על ידי חברות שיווק ישיר, ואי השבת כספים שנגבו מהם שלא כדין.

– תביעה ייצוגית צרכנית נגד חברת הוט בקשר עם הפרת זמני המענה הטלפוני הקבועים בדין בשירות לקוחות ומענה טכני.

– תביעה ייצוגית נגד בזק בינלאומי בקשר עם כשלים בתוכנת סינון תכנים פוגעניים בעת גלישה באינטרנט ובקשר עם אי גילוי כנדרש אודות הזכות לתוכנת סינון ללא עלות.

– תובענה ייצוגית צרכנית נגד חברת התעופה רייאנאייר בקשר עם גביית עמלת המרת שער מיותרת בעת רכישת כרטיסי טיסה.

– תובענה ייצוגית נגד חברות ביטוח בקשר עם מקדם הקצבה בפוליסות ביטוח מנהלים.

לפרטים נוספים אודות תובענה ייצוגית, ולקביעת פגישה עם הצוות המקצועי של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות וליצור איתנו קשר באמצעות השארת פרטים באתר, או באמצעות האי-מייל Limor@bachlaw.co.il, או בווטסאפ לקישור המופיע באתר או בטלפון מס': 03-6932833 ואנו נוכל לבחון את המקרה והתאמתו להתברר במסגרת הליך ייצוגי.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן