גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבאי כח הקבוצה

במקרה בו בית המשפט הכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה או אישר הסדר פשרה בין הצדדים, הוא יורה על תשלום גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לב"כ הקבוצה המיוצגת, עבור השירות שעשו לציבור. במסגרת זו מתחשב בית המשפט במספר שיקולים מרכזיים, כגון הטרחה שטרחו התובע המייצג וב"כ הקבוצה, הסיכון שנטלו על עצמם בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה; התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה – ובכלל זה, הן תועלת הפיצוי בגין העבר והן תועלת ההסדרה העתידית ומניעת נזקים עתידיים; מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית ועוד.

קרן למימון תובענות ייצוגיות

הקרן למימון תובענות ייצוגיות הוקמה לפי סעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות ותפקידה לסייע לתובעים מייצגים במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן.

בבואה של הקרן לדון ולהחליט בבקשה לסיוע כספי, היא רשאית לשקול שיקולים שונים, כגון שהבקשה הוגשה בתום לב וכן את סיכוייה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית להתקבל בבית המשפט, כמו גם מורכבות הנושא, מורכבות דרכי ההוכחה, עלות גבוהה של ההליכים, הצורך בחוות הדעת או הוצאות אחרות הכרוכות בניהול ההליך לטובת הציבור. שיקול נוסף שהקרן רשאית לשקול הוא האם עומדים לרשות המבקש מקורות מימון נוספים להבטחת מימון משוער של ההליך.

אם המבקש זכה בהליך התובענה הייצוגית, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, עליו להשיב לקרן את מלוא הסכום אשר ניתן לו על ידי הקרן בצירוף הפרשי הצמדה.

מי שמבקש להגיש תביעה ייצוגית בעניין הנוגע לניירות ערך (למעט תביעה נגד חברה שניירות הערך שלה אינם נסחרים בישראל), רשאי לבקש גם מרשות ניירות ערך לשאת בהוצאותיו. אם הרשות תשתכנע שיש בתובענה עניין לציבור ושיש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית, היא יכולה לסייע במימון הוצאות התובע.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן